บุคลากรในภาควิชา

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยปริญญาตรีอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มุ่งเน้นให้นิสิต มีความรู้ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตร และหลักสูตรปริญญาโทอยู่เปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตรเปิดรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
Asst.Prof.Dr.Supaporn  Lertsiri

หัวหน้าภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

รศ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง
Assoc.Prof.Dr.Patcharavadee  Sriboonruang

รองหัวหน้าภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ดร.ชลาธร จูเจริญ
Asst.Prof.Dr.Chalathon  Choocharoen

รองหัวหน้าภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ดร.นริศรา อินทะสิริ
Dr.Narisara  Intasiri

รองหัวหน้าภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา
Asst.Prof.Dr.Tanin  Kongsila

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย
Asst.Prof.Dr.Metta Rengkounkway

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ
Assoc.Prof.Dr.Pichai  Tongdeelert

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Supattra  Srisuwan

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ดร.ปรีดา สามงามยา
Asst.Prof.Dr.Preeda  Samngamya

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล
Asst.Prof.Parpitchaya Chintapitaksakul

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
Asst.Prof.Dr.Panamas  Treewannakul

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

ดร.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์
Dr.Nilobon Vongpattaranon

อาจารย์ประจำภาควิชา
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

นายเสถียร แสงแถวทิม
Mr.Satian Sangtaewtim

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

นายภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า
Mr.Bhakitkhom  Sangtriphetkra

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผลงานวิจัย  ติดต่อ

นางสาวกรรณิกา พุ่มสาหร่าย
Ms.Kannika Pumsarai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ

ว่าที่ร.ต. สหภาพ  ศรีโท
Acting.Sub.Lt Sahaparp  Sritho

นักวิชาการเกษตร
ติดต่อ

นางสาวมณิทร เดชแห้ว
Ms.Manintorn Dejhaew

นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ

นางสาวสวรรยา แย้มวังเพ็ง
Ms.Sawanya Yaemwanpang

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
ติดต่อ

นางคำผง ผลจันทร์
Mrs.Kampong  Ponchan

แม่บ้าน
ติดต่อ

English