อาจารย์ ดร.นริศรา อินทะสิริ

อาจารย์ ดร.นริศรา อินทะสิริ
Dr.Narisara  Intasiri

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0036

E-mail : fagrnai@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

 • ศษ.ด. (การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • กระบวนการเรียนรู้

 • การจัดการความรู้

 • การฝึกอบรมพัฒนาคนและองค์กร

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและ Personal Branding

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • นริศรา อินทะสิริ, เกษมสันต์ สกุลรัตน์. .การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร. หน้า 343-352. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. นครศรีธรรมราช. 21-22 มิถุนายน 2561.

 • เพ็ญนิสา ยิ่งยวด, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, นริศรา อินทะสิริ, ปรีดา สามงามยา. การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(2): 140-149. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • สุชีรา มาตยภูธร, นริศรา อินทะสิริ. 2564. การปรับทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร. หน้า 343-352. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”. นครศรีธรรมราช. 21-22 มิถุนายน 2561.

English