หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร แขนงวิชา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร แขนงวิชา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Science Field of Study in Agricultural Extension and Communication

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 6 แขนงวิชา ได้แก่ 1) แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร2) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ด้านพืชไร่ 3) แขนงวิชากีฏวิทยา 4) แขนงวิชาพืชสวน 5) แขนงวิชาโรคพืช 6) แขนงวิชาปฐพีวิทยา โดยแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และด้านนิเทศศาสตร์เกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร
เน้นเรียนออนไลน์ (เรียนวันธรรมดา)

ปริญญาโท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคปกติ) 
Master of Science Program in Agricultural Extension and Innovation Management (AEIM)

 

หลักสูตรที่จะช่วยเติมองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการที่ทันสมัย เพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การออกแบบและจัดการนวัตกรรมเกษตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร รวมถึงสร้างงานวิจัยและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงแนวคิด

 

รูปแบบการเรียน : เรียนวันธรรมดา แบบ Hybrid (Online 70%และ Onsite 30%) และ Active Learning (ลงมือปฏิบัติจริง ลงพื้นที่) หลักสูตร แผน ก 1 และ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์) จบได้ภายใน 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
เน้นเรียนออนไลน์ (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

ปริญญาโท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) เน้นเรียนออนไลน์
Master of Science Program in Agricultural Extension and Innovation Management (AEIM)

 

หลักสูตรที่จะช่วยเติมองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการที่ทันสมัย เพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การออกแบบและจัดการนวัตกรรมเกษตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร รวมถึงสร้างงานวิจัยและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงแนวคิด

 

รูปแบบการเรียน : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนแบบ Hybrid (Online 70%และ Onsite 30%) และ Active Learning (ลงมือปฏิบัติจริง ลงพื้นที่) แผน ข (ทำวิจัยแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS) จบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
English