เกี่ยวกับภาควิชา

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยปริญญาตรีอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มุ่งเน้นให้นิสิต มีความรู้ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตร และหลักสูตรปริญญาโทอยู่เปิดสอนหลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตรเปิดรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

โครงสร้างการจัดองค์กรของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566

โครงสร้างการบริหารงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2570)

English