งานวิชาการเพื่อสังคม

โครงการบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้

เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ Mtec กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้

โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียน จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด

เพื่อเป็นการเตรียมแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตทุเรียนจังหวัดระยองในอนาคต

โครงการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดเครื่องมือ IPA ให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้

English