ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

มุ่งผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร การส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร เพื่อช่วยขับเคลื่อน เพิ่มคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลการเกษตร และสังคมเกษตร ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการพัฒนาสังคมเกษตร ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาการประกอบกิจการเกษตรอย่างยั่งยืน

งานวิชาการเพื่อสังคม

โครงการบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้

เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ Mtec กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้

โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียนจังหวัดระยอง

เพื่อเป็นการเตรียมแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตทุเรียนจังหวัดระยองในอนาคต

English