โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียนจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม/บริการวิชาการ

โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียนจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ หัวหน้าโครงการ

ข้อมูลผลงานโดยสรุป

โครงการที่ศึกษาข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด ของทุเรียนจังหวัดระยอง โดยมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียน และเพื่อเสนอภาพอนาคตของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษารูปแบบในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริหารโครงการของทุเรียนจังหวัดระยอง เพื่อการรองรับการขยายตัวทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

การนำไปใช้ประโยชน์

เพื่อเป็นการเตรียมแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตทุเรียนจังหวัดระยองในอนาคต โดยพบว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นวัตกรรมการจัดการดิน แบบVertical mulching  ในการจัดการสวนทุเรียน หาแนวทางยกระดับทุเรียน PREMIUM และแนวทางยกระดับทุเรียน GI รวมทั้งแนวทางการสร้าง การใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการห้องเย็น โดยได้นำเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในรูปแบบวีดิทัศน์

English