ผศ.ปพิชญา จินตพิทัก์สกุล

 

ผศ.ปพิชญา  จินตพิทักษ์สกุล

Asst.Prof.Parpitchaya Chintapitaksakul

คุณวุฒิ

วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536

.

สาขาที่เชี่ยวชาญ
– ส่งเสริมการเกษตร
– พัฒนาการเกษตร

.

ผลงานวิจัย

1.ทศพร แสนประเสริฐ ชลาธร จูเจริญ สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง พื้นที่ในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 เดือนเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563คุณวุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536

 

 

English