ผศ.ดร.ปรีดา สามงามยา

ผศ.ดร.ปรีดา สามงามยา
Asst.Prof.Dr.Preeda  Samngamya

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0037

E-mail : fagrpdsy@ku.ac.th

Tel : 089-493-5619

คุณวุฒิ

  • ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530

  • กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2535

  • ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • เทคโนโลยีการศึกษา

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • e-learning

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

  • เพ็ญนิสา ยิ่งยวด, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, นริศรา อินทะสิริ, ปรีดา สามงามยา. การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(2): 140-149. (TCI: กลุ่มที่ 2)

  • ปรีดา สามงามยา, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9(4): 190-200. (TCI: กลุ่มที่ 1)

  • เสกสรร กลัดหงิม, ปรีดา สามงามยา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2564. การเปิดรับและความพึงพอใจต่อรูปแบบข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39(4): 321-328.

English