ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
Asst.Prof.Dr.Supaporn  Lertsiri

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0030

E-mail : agrspl@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537

 • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

 • ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ส่งเสริมการเกษตร

 • เศรษฐศาสตร์เกษตร

 • พัฒนาการเกษตร

 • การตลาดสินค้าเกษตร

 • วิสาหกิจชุมชน

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • มัลลิกา นนท์มุด, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ชลาธร จูเจริญ, ธวัชชัย พินิจใหม่. ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.37(1):

  61-68. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • พชรธิดา ชมพูทา, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. 2563. ความรู้ของเกษตรกรในการผลิตชาภายใต้มูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 109-115. ใน การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร. 14 กุมภาพันธ์ 2563.

 • เพ็ญนิสา ยิ่งยวด, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, นริศรา อินทะสิริ, ปรีดา สามงามยา. 2563. การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(2): 140-149. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ทศพร แสนประเสริฐ, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง พื้นที่ในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(3): 248-258. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • เสกสรร กลัดหงิม, ปรีดา สามงามยา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2564. การเปิดรับและความพึงพอใจต่อรูปแบบข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39(4): 321-328.

 • ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, สหภาพ ศรีโท. 2564. ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(2): 213-224. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • อาทิตยา อินทรประสิทธิ์, พิชัย ทองดีเลิศ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. การศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อโครงการนำร่องของการให้บริการคลินิกพืชในจังหวัดอุทัยธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9(1): 109-122. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ฉวีวรรณ เจริญผ่อง, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. ปัจจัยการตัดสินใจเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่โกโก้ ของเกษตรกรในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. วารสารแก่นเกษตร. 50(3): 710-718.

  (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • วณัฐญา งอยผาลา, ชลาธร จูเจริญ, ธานินทร์ คงศิลา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าครามในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. วารสารแก่นเกษตร. 50(3):

  703-709. (TCI: กลุ่มที่ 1)

English