ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธร จูเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธร จูเจริญ
Asst.Prof.Dr.Chalathon  Choocharoen

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0035
E-mail : fagrchch@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539

 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

 • sc.agr. (Agricultural Sciences) University of Hohenheim, Germany, 2559

สาขาที่เชี่ยวชาญ

–    การวิจัยภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น

–    การศึกษาชุมชน

–    ส่งเสริมการเกษตร

–    การมีส่วนร่วม

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • Sasaki, A., Kanzaki, M., Mochizuki, K., Choocharoen, C., Preechapanya, P, Aboveground Biomass and Carbon Sequestration Potential of Tea and ShadeTrees in Miang Tea Gardens, an Agroforestry System in Northern Thailand. TROPICS. 29(4): 105-119. (Web of Science: ESCI)

 • ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, สุรพล เศรษฐบุตร, ชลาธร จูเจริญ, เสกสรรค์

  ดวงสิงห์ธรรม. 2561. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรของเกษตรกรตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 46 พิเศษ (1): 226-231. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • มัลลิกา นนท์มุด, ชลาธร จูเจริญ, ธวัชชัย พินิจใหม่. 2562. ความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(1): 61-81.

  (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • มนัสวิน ตันวีนุกูล, ชลาธร จูเจริญ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2562. การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(3): 299-308. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ชลาธร จูเจริญ. 2562. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(1): 15-55. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • สินีนาฎ จำนงค์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ชลาธร จูเจริญ. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนปาลม์น้ำมันตามมาตรฐานการผลิตปาลม์น้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(3): 408-416. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • เพ็ญนิสา ยิ่งยวด, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, นริศรา อินทะสิริ, ปรีดา สามงามยา. 2563. การมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(2): 140-149.

  (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ปรัชญา ปุญญาสาสน์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ชลาธร จูเจริญ. 2563. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(1): 45-54. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ทศพร แสนประเสริฐ, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง พื้นที่ในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(3): 248-258. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, สหภาพ ศรีโท. 2564. ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(2): 213-224. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • สิงห์อำพล จันทร์วิเศษ, พิชัย ทองดีเลิศ, ชลาธร จูเจริญ. 2564. ความต้องการในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารแก่นเกษตร. 49(5): 1160-1170. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ฉวีวรรณ เจริญผ่อง, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. ปัจจัยการตัดสินใจเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่โกโก้ ของเกษตรกรในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. วารสารแก่นเกษตร. 50(3): 710-718. (TCI: กลุ่มที่ 1)

วณัฐญา งอยผาลา, ชลาธร จูเจริญ, ธานินทร์ คงศิลา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. 2565. ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าครามในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. วารสารแก่นเกษตร. 50(3): 703-709. (TCI: กลุ่มที่ 1)

English