ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Supattra  Srisuwan

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0009

E-mail : agrstsw@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2

  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529

 • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2538

 • กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562

 • กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2535

 • กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • การสื่อสารเทคโนโลยีทางการส่งเสริมการเกษตร และการศึกษา

 • การพัฒนาสื่อและการใช้สื่อทางการส่งเสริมการเกษตร

 • ส่งเสริมการเกษตร

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • วลัยกร นครไธสง, นรุณ วรามิตร, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. การประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในระบบการปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. หน้า 2029-2042. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม. วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562

 • วรรณพร อยู่มั่นคง, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(1): 144-153. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • สุพัตรา ศรีสุวรรณ. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(1): 394-404. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • นิลาวัลย์ อินทคง, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, สุรินทร์ นิยมางกูร. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 5(2): 87-96. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ปรีดา สามงามยา, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าคอย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9(4): 190-200. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • เสกสรร กลัดหงิม, ปรีดา สามงามยา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, สุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2564. การเปิดรับและความพึงพอใจต่อรูปแบบข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39(4): 321-328.

English