ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
Asst.Prof.Dr.Panamas  Treewannakul

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0006

E-mail : agrpmt@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539

 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

 • D. (Agricultural Science) Major: Food Marketing

  Kyushu University, Japan, 2552

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ส่งเสริมการเกษตร

 • ธุรกิจเกษตร และการประกอบการ

 • การตลาดเกษตร

 • เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • กุลณัฐ ศรีมูล, พนามาศ ตรีวรรณกุล. การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(1): 44-55. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • จิดรานุช พิมพ์สวัสดิ์, พนามาศ ตรีวรรณกุล. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2): 113-124. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • สุวพัชร์ วิเศษสันติกุล, พนามาศ ตรีวรรณกุล. การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(1): 64-77. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • คริษฐา สุนทรีรัตน์, พนามาศ ตรีวรรณกุล. การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor

  ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(1): 51-63. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • วรรณพรรณ จันลาภา, พนามาศ ตรีวรรณกุล. สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(2): 110-121. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • จิณัฐตา วุฒามนตรี, พนามาศ ตรีวรรณกุล. การจัดการสวนไม้ผลของเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 51(1): 35-44. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • นันท์นภัส จันทร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย. 2564. การปรับตัวต่อสถานการณ์

  ภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 1-10. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ทิพวรรณ สะท้าน, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย. 2564. การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 11-19. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ไขขวัญ กองจันทร์, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย. 2564. การจัดการตอซังและฟางข้าวของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 20-31. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • มณฑิรา สังขจร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, พัฒนา สุขประเสริฐ. 2564. ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(2): 107-117. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • กรรณิการ์ สังขจร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, พัฒนา สุขประเสริฐ. 2564. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตทุเรียนแทนยางพาราของเกษตรกรในโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(2): 118-127. (TCI: กลุ่มที่ 2)

English