รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง
Assoc.Prof.Dr.Patcharavadee  Sriboonruang

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0033

E-mail : fagrpds@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ 2

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544

 • ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551

 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552

 • กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560

 • M.S. (Development Communication) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

 • ส่งเสริมการเกษตร

 • เทคโนโลยีการศึกษา

 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร

 • การจัดการความรู้ทางการเกษตร

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ณัฐชา อิสระกุล, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. 2020. FACTORS AFFECTING SOCIAL MEDIA LITERACY OF FARMERS IN THAILAND. The Turkish Online Journal of Educational Technology. Special: 143-149.

 • Parichat Jaipong, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, Tamonwan Sitthipon. 2022. A Review of Metaverse and Cybersecurity in the Digital Era. International Journal of Computing Sciences Research. 6: 1-8.

 • Parichat Jaipong, Supaprawat Siripipatthanakul, Tamonwan Sitthipon, exPichart Kaewpuang, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. An Association Between Brand Trust, Brand Affection and Brand Loyalty: The Case of a Coffee Brand in Bangkok Thailand. Advance Knowledge for Executives. 1(1): 1-14.

 • Supaprawat Siripipatthanakul, Parichat Jaipong, Pongsakorn Limna, Tamonwan Sitthipon, Pichart Kaewpuang, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. The Impact of Talent Management on Employee Satisfaction and Business Performance in the Digital Economy: A Qualitative Study in Bangkok, Thailand. Advance Knowledge for Executives. 1(1): 1-17.

 • Supaprawat Siripipatthanaku, Pongsakorn Limna, Tamonwan Sitthipon, Parichat Jaipong, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2022. Total Quality Management for Modern Organisations in the Digital Era. Advance Knowledge for Executives. 1(1): 1-

 • Supaprawat Siripipatthanakul, Pongsakorn Limna, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, Pichart Kaewpuang. 2022. Applying the TPB and the UTAUT Models Predicting Intentions to UseTelemedicine Among Thai People During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Computing Sciences Research. 6(6)

 • Tamonwan Sitthipon, Pichart Kaewpuang, Parichat Jaipong, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, Pichakoon Auttawechasakoon. 2022. Artificial Intelligence (AI) Adoption in the Medical Education during the Digital Era: A Review Article. Review Of Advanced Multidisciplinary Science, Engineering & Innovation (Ramsey). 1(2): 1-7.

 • Parichat Jaipong, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, Sitthipon, Pichart Kaewpuang, Pichakoon Auttawechasakoon. 2022. A review of intentions to use artificial intelligence in Big Data Analytics for Thailand agriculture. Review Of Advanced Multidisciplinary Science, Engineering & Innovation (Ramsey). 1(2): 1-8.

 • พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ธิปไตย สว่างไสว, พิชัย ทองดีเลิศ, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. 2022. Factors Affecting Good Agricultural Practices (GAP) Standard by Durian Farmers in Chanthaburi Province, Thailand. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 6(4): 1055-1063.

 • ศิวิภา คำลอย, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)สำหรับกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกร ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 36(2): 62-71. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ทรรศวัฒน์ นันธีเชาวน์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2): 168-178.

  (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • มาติกา สามลปาน, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในตำบลบางสะแกอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 36(2): 53-61. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ธิดารัตน์ เสือทรงศีล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2561. การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2): 159-167.

  (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • อลิสา กลิ่นประทุม, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) สาหรับมะม่วงของเกษตรกร อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 7(1): 236-249. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • วนาลี เทียมไธสง, สาวิตรี รังสิภัทร์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2561. ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 7(2): 122-131. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • นวรัตน์ โพธิ์คีรี, สาวิตรี รังสิภัทร์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกร ตำบลรับร่ออาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 36(1): 43-52. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ชลาธร จูเจริญ. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(1): 15-55. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ธิปไตย สว่างไสว, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, พิชัย ทองดีเลิศ. การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(2): 156-166. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • มนัสวิน ตันวีนุกูล, ชลาธร จูเจริญ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(3): 299-308. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • รัตมณี นาคคล้าย, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, พิชัย ทองดีเลิศ. 2562. ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(3): 228-238. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • กัลยรัตน์ สะอาดนัก, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. ความคิดเห็นที่มีต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(2): 369-380. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ภัทราพร ช่วยเมือง. 2562. รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอจัฉริยะสำหรับวิสาหกจิชมุชนเกษตรรุ่นใหม่. แก่นเกษตร. 47(5): 1067-1076. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ฉัตรสุดา จตุวรรณกุล, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์. แก่นเกษตร. 47(2): 335-346.

  (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • จุฑามาศ คมประมูล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(2): 226-234.

  (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • กนกพร ทองรอด, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(2): 226-234. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • สินีนาฎ จำนงค์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ชลาธร จูเจริญ. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนปาลม์น้ำมันตามมาตรฐานการผลิตปาลม์น้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(3): 408-416. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • พลวิวัฒน์ ไพรวัลย์, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. ความคาดหวังของคนในชุมชนต่อโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรสัมมากร เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(3): 240-249. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • วชิรญา ไชยวุฒิ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, พิชัย ทองดีเลิศ. การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 57-70.

 • จุฑามาศ คมประมูล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2563. การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(2): 226-234. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • พัชราวดี ศรีบุญเรือง, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ภัทราพร ช่วยเมือง. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุชนเกษตรรุ่นใหม่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(3):

  34-41. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ชญาณิศา เปรมสุข, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) พระนครศรีอยุธยาของเกษตรกรผู้พืชอินทรีย์. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9(2): 109-122. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ณัฐชา อิสระกุล, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2565. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 40(1): 85-93. (TCI: กลุ่มที่ 1)

English