ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย
Asst.Prof.Dr.Metta  Rengkounkway

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0026

E-mail : agrmec@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกริก, 2538

 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

 • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • ส่งเสริมการเกษตร

 • พัฒนาการเกษตร

 • การจัดการชุมชนเกษตร

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • อารีญา อุ่นเรือน, เมตตา เร่งขวนขวาย, ประเดิม ฉ่ำใจ, ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์. แรงจูงใจในการปลูกหญ้าสนามของเกษตรกรหมู่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร. หน้า 1042-1051. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562. กรุงเทพมหานคร. 26 เมษายน 2562.

 • เมตตา เร่งขวนขวาย, ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, สมชาย เจือจาน, โสรฌา เครือเมฆ, เกศทิพย์ กรี่เงิน, จินตนา สินธุสุวรรณ, เพ็ญพโยม เชยสมบัติ. การเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 832–840. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม. 3–4 ธันวาคม 2562.

 • ณิชากร เหรียญรัตน์, เมตตา เร่งขวนขวาย, ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์. ความพร้อมในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บ้านหอมชื่น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. 20(1): 126 – 140. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • วรพงศ์ โคตรชารี, เมตตา เร่งขวนขวาย, เกศทิพย์ กรี่เงิน. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. หน้า 2101-2110. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17. นครปฐม. 2-3 ธันวาคม 2563.

 • นันท์นภัส จันทร, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย. การปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 1-10. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ทิพวรรณ สะท้าน, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย. การตัดสินใจของผู้บริโภค

  ต่อการซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 11-19. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ไขขวัญ กองจันทร์, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย. การจัดการตอซังและฟางข้าวของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 20-31. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ณิชา โป๋ทอง, เมตตา เร่งขวนขวาย. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9(1): 209-223.

 • ฤทัยรัตน์ เตี้ยเนตร, เมตตา เร่งขวนขวาย. 2565. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9(2): 423-438.

English