รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ
Assoc.Prof.Dr.Pichai  Tongdeelert

รหัสอาจารย์ A0021

E-mail : agrpct@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532

 • ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีและสื่อสารการเกษตร

 • นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตร

 • ส่งเสริมการเกษตร

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ธิปไตย สว่างไสว, พิชัย ทองดีเลิศ, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. 2022. Factors Affecting Good Agricultural Practices (GAP) Standard by Durian Farmers in Chanthaburi Province, Thailand. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 6(4): 1055-1063.

 • ศุภิสรา พลายมูล, พิชัย ทองดีเลิศ, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. แก่นเกษตร. 46(2): 375-386. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • อัจฉราภรณ์ คุรุรักษา, ธานินทร์ คงศิลา, พิชัย ทองดีเลิศ. 2561. ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 8(15): 18-24. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • สุภาภรณ์ เลิศศิริ, พิชัย ทองดีเลิศ, สาวิตรี รังสิภัทร์, นิรันดร ทัพไชย. 2561. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการแปรรูปอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน. 11(1): 14-22. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • อภิพล ทองคำ, พิชัย ทองดีเลิศ, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. แก่นเกษตร. 46(2): 333-342. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • มนัสชนก บุญอุทัย, ธานินทร์ คงศิลา, พิชัย ทองดีเลิศ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 8(15): 1-9 (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ฉัตรสุดา จตุวรรณกุล, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์. วารสารแก่นเกษตร 47(2):

  335-346. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • กรกต มรรคสมุทร, พิชัย ทองดีเลิศ, สาวิตรี รังสิภัทร์. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารแก่นเกษตร 47(3): 549-558. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • กฤติยา เรืองอาจ, พิชัย ทองดีเลิศ, สาวิตรี รังสิภัทร์. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยของเกษตรกร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. วารสารแก่นเกษตร 47(4): 715-726. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • จุฑามาศ คนไทย, สาวิตรี รังสิภัทร์, พิชัย ทองดีเลิศ. ความต้องการการผลิตผักตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) ของเกษตรกร ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารแก่นเกษตร 47(4): 727-738. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • กนกพร ทองรอด, พิชัย ทองดีเลิศ. ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 85(4): 555-562. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • พลวิวัฒน์ ไพรวัลย์, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. ความคาดหวังของคนในชุมชนต่อโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรสัมมากร เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(3): 240-249. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • วชิรญา ไชยวุฒิ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง, พิชัย ทองดีเลิศ. การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 52(1): 57-70.

 • สิงห์อำพล จันทร์วิเศษ, พิชัย ทองดีเลิศ, ชลาธร จูเจริญ. 2564. ความต้องการในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารแก่นเกษตร. 49(5): 1160-1170. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ชญาณิศา เปรมสุข, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง. 2565. การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) พระนครศรีอยุธยาของเกษตรกรผู้พืชอินทรีย์. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9(2): 109-122. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • อาทิตยา อินทรประสิทธิ์, พิชัย ทองดีเลิศ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. การศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อโครงการนำร่องของการให้บริการคลินิกพืชในจังหวัดอุทัยธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 9(1): 621-640. (TCI: กลุ่มที่ 2)

English