ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา
Asst.Prof.Dr.Tanin  Kongsila

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา A0029

E-mail : agrtnk@ku.ac.th

คุณวุฒิ

 • ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544

 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร

 • สถิติวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร

 • เทคโนโลยีการศึกษา

 • การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

 • การพัฒนาชุมชน

 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565)

 • อัจฉราภรณ์ คุรุรักษา, ธานินทร์ คงศิลา, พิชัย ทองดีเลิศ. 2561. ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 8(15): 18-24. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • มนัสชนก บุญอุทัย, ธานินทร์ คงศิลา, พิชัย ทองดีเลิศ. 2561. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 8(15): 1-9 (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • จิราภรณ์ เดชะ, ธานินทร์ คงศิลา, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกน้อยหน่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 8(15): 10-17. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • สุชญา เต็มงามธนา, ธานินทร์ คงศิลา, สาวิตรี รังสิภัทร์. 2561. การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 8(16): 9-15. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • ธัญชนก ช้องทอง, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ธานินทร์ คงศิลา. 2561. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร

  ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา.

  (8)16: 1-8.

 • ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์, ธานินทร์ คงศิลา. 2561. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการเกษตรของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารแก่นเกษตร. 46(2): 387-396. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • มาลินี หนูงาม, ธานินทร์ คงศิลา, จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล. 2563. ความคิดเห็นของเกษตรกร

  ต่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาเกษตร. 51(3): 209-220. (TCI: กลุ่มที่ 2)

 • วรรณรีย์ คนขยัน, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธานินทร์ คงศิลา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39(2): 119-129. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • วรรณรีย์ คนขยัน, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธานินทร์ คงศิลา. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 39(3): 231-238. (TCI: กลุ่มที่ 1)

 • ภก วุฒิสวัสดิ์, ธานินทร์ คงศิลา. 2565. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ชุมชนบ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 48(1): 137-150. (TCI: กลุ่มที่ 2)

วณัฐญา งอยผาลา, ชลาธร จูเจริญ, ธานินทร์ คงศิลา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ. 2565. ปัจจัยความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าครามในอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. วารสารแก่นเกษตร. 50(3): 703-709. (TCI: กลุ่มที่ 1)

English