Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตภาควิชาส่งเสริมฯทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป

#Congratulations #รับปริญญา #รับปริญญามก #จบเเล้วนะ #ปีการศึกษา2565

English