โครงการบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้

โครงการบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ(MOU) ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ Mtec กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลหะและวัสดุไปใช้ทางการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนทางด้านวิชาการ หรือร่วมดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้คำปรึกษา การออกแบบ การดำเนินการ ทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบ รวมทั้งการประเมินการทดลอง ที่ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เข้ามามีบทบาทมีส่วนช่วยในการนำบัตรเซนเซอร์ที่ได้จากงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินำไปส่งเสริม เผยแพร่ ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้บัตรเซนเซอร์ชนิดนี้ รวมไปถึงผู้ที่สนใจอีกด้วย

English