โครงการจ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม/บริการวิชาการ

โครงการจ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา หัวหน้าโครงการ

ข้อมูลผลงานโดยสรุป

ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมโดยหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงซึ่งเป็นหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นให้ผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะพลักดันภาคการเกษตร ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้

การนำไปใช้ประโยชน์

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งให้มีความสามารถรู้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ตลอดจนการบริหารจัดการผลงานสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารหน่วยงานในด้านงานวิจัย นวัตกรรม ที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการทำงานด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ภาพกิจกรรมบรรยายและอภิปราย

ภาพกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ประเทศญี่ปุ่น

English