กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการใช้งานบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีจำกัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและผลไม้

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ร่วมจัดกิจกรรม กับ #ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ #MTEC ภายใต้ MOU โดยการลงพื้นที่ ดำเนิน “กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการใช้งานบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีจำกัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและผลไม้” ณ #สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ให้กับ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงผู้บริโภคผักและผลไม้ ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

#บัตรเซนเซอร์ #ส่งเสริมการเกษตร #aecagrku #นวัตกรรมเกษตร #สารเคมีในผักและผลไม้ #KU #aec

English