aecagr

About aecagr

This author aecagr has created 3 entries.

โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียนจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาด

เจ้าของผลงาน/สังกัด/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/E-mail ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ หัวหน้าโครงการ ข้อมูลผลงานโดยสรุป โครงการที่ศึกษาข้อมูลตั้งแต่การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด ของทุเรียนจังหวัดระยอง โดยมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าของทุเรียน และเพื่อเสนอภาพอนาคตของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษารูปแบบในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริหารโครงการของทุเรียนจังหวัดระยอง เพื่อการรองรับการขยายตัวทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

English