สร้างบัณฑิตคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) และบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม. (ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร) ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านการเกษตร  มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิติให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง และชี้นำสังคมภาคเกษตรและชนบท ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 ความคาดหวังของหลักสูตรและภาควิชาฯ เพื่อให้นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการส่งเสริม สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาโครงการวิจัย รวมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงแนวคิดเพื่องานส่งเสริมการเกษตรและการจัดการนวัตกรรมเกษตร

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a placeholder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Gallery

Unleash your creativity with Inspiro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

English