กิจกรรม

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตภาควิชาส่งเสริมฯทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป

#Congratulations #รับปริญญา #รับปริญญามก #จบเเล้วนะ #ปีการศึกษา2565

โครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (AEIM)

ได้รับเกียรติจาก คุณเมธา ประภาวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมฝึกทักษะกลยุทธ์การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพในงานส่งเสริมการเกษตร ของนิสิตปริญญาตรี #หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร

ขอขอบคุณวิทยากร Senior Manager New Media Mono 29และอุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ร่วมจัดกิจกรรม กับ #ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ #MTEC ภายใต้ MOU

โดยการลงพื้นที่ ดำเนิน “กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการใช้งานบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีจำกัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและผลไม้”

English