โครงการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดเครื่องมือ IPA ให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจัดเครื่องมือ IPA ให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำร้องการปฏิบัติ ราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้แนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม และเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดทำ เครื่องมือในการตรวจติดตามฯ และการทำงานในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีหลักปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงาน มีผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน150 ท่าน ในหัวข้อ แนวทางและเครื่องมือประกอบการประเมินผลการบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) เชิงผลสัมฤทธิ์และประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมพัฒนาที่ดิน

English