หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

 

ช่องทางการรับสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่
นางสาวมณินทร เดชแห้ว เบอร์โทรศัพท์ 085-241-4443 หรือ 0-2942-8456, 0-2579-1025
E-mail : agrktd@ku.ac.th หรือ https://www.facebook.com/aecagrku
English