ดร.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์

ดร.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์
Dr.Nilobon Vongpattaranon

คุณวุฒิ

 • ผังเมืองบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • การสื่อสารองค์กร การสื่อสารเชิงวัฒนธรรม การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเกษตร การออกแบบและผลิตสื่อ กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารแบรนด์ การบริหารกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

 • 2565  ละครเพลง วันวาน Musical in Museum ร่วมกับพิพิธบางลำพู กรมธนารักษ์ และ

  บริษัท เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส จำกัด

 • 2563 – 2565 รายการ Fit in 5 โตไปทุกวัน ทางช่อง ALTV ร่วมกับ บริษัท เมลโล่ ทรี จำกัด

 • 2564 ละครเพลง ก่อนจะเป็นจดหมายปลายทาง เดอะมิวสิคัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

  และ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

 • 2561 -2565 พิธีกรงานอบรม สัมมนาและกิจกรรมพิเศษ อาทิ งานเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 36 โดย

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, โครงการผักปลอดภัยเบอร์ 8 และสินค้าชุมชนของเรา

  จังหวัดฉะเชิงเทรา, โครงการศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขน

  ถ่ายสินค้าทั่วไป, สัมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัย

  เทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day), Royal Brunei

  Airlines, 6th Bangkok Criterium เป็นต้น

 • 2559 วิทยากรด้านบุคลิกภาพและการพูด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

  เสพติด (To Be Number One)

ผลงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2563 – 2565)

 • Vongpattaranon, N. (2022). One-Wan Musical in Museum: A New Normal of Theatre Experiential

  Practice in the COVID-19 Era. The 5th World Conference on Teaching and Education, Berlin,

  Germany, 8-10 December 2022.

 • นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์. (2564). จากลอดลายมังกรสู่เลือดข้นคนจาง: การน าเสนออัตลักษณ์ความเป็น

  ชาวไทยเชื้อสายจีนในละครโทรทัศน์ไทย. วารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

  บูรพา, 29 (2), 76-103.

 • นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์. (2564). การสถาปนาวัฒนธรรมละครเพลงของชนชั้นกลางในสังคมไทย .

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่5 ประจ าปี2564, วันศุกร์ที่ 16

  กรกฎาคม 2564, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 396-413.

 • นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์. (2564). มโนทัศน์เรื่องทุนของชนชั้นกับพัฒนาการของละครเพลงไทย. วารสาร

  นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 15 (2).

 • นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ (2564). การสร้างสรรค์ละครเพลงเพื่อการศึกษาเรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก.

  หนังสือประมวลบทความ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี

  ปทุม ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2564 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน, วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม

  2563 , มหาวิทยาลัยศรีปทุม, หน้า 1474-1483.

 • นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ (2563). อิทธิพลของโปรซูเมอร์ในโซเชียลมีเดียกับการสร้างการมีส่วนร่วม

  ทางการเมือง. หนังสือประมวลบทความ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต

English