กิจกรรม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

👉เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2567

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร มก.บางเขน เยี่ยมเยือน #คณะเทคโนโลยีการเกษตร #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตภาควิชาส่งเสริมฯทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา

เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาหน่วยงานภาคเอกชน” เมื่อวันที่เสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร (XA68) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร

กิจกรรมฝึกทักษะกลยุทธ์การเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพในงานส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการใช้งานบัตรเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีจำกัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักและผลไม้

English