ประวัติภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง ชั้น 4 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1025, 0-2942-8456 สายใน 1371, 1374
โทรสาร 0-2561-3477
http://www.aec.agr.ku.ac.th

ประวัติ

            ปี พ.ศ.2498 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร สำหรับตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยจัดตั้งแผนกวิชาเกษตรนิเทศ (Department of Rural Education) เป็นชื่อที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ ประทานให้ สังกัดคณะกสิกรรมและสัตวบาล เพื่อให้การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาทางวิชาการเกษตรแผนใหม่ ที่ส่งผลการปฏิบัติเกิดประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมแก่เกษตรกร ตลอดจนแม่บ้านและบุตรหลานของเกษตรกรของประเทศเป็นสำคัญ

            ปี พ.ศ.2509 มีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อคณะกสิกรรมและสัตวบาล เป็น คณะเกษตร พร้อมกับแบ่งส่วนราชการใหม่ซึ่งมีแผนกวิชาเกษตรนิเทศ (เป็นแผนกวิชาใหม่) ในคณะเกษตร

            ปี พ.ศ.2512 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากแผนกวิชา เป็น ภาควิชา และได้ยุบแผนกเกษตรนิเทศ คณะเกษตร เพื่อแยกเอกสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตรไปรวมกับภาควิชาอาชีวศึกษา และฝากวิชาด้านการส่งเสริมการเกษตรทั้งระดับปริญญาตรีและโท ให้อยู่ในความดูแลของ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาพัฒนาชุมชนได้แยกไปสังกัดภาควิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีออกเป็น 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทั่วไป ภายใต้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทั่วไป สังกัดสำนักเลขานุการคณะเกษตร

            ในปี พ.ศ.2522 สาขาวิชาได้เริ่มจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Department of Agricultural Extension and Communication) ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2527 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 แยกตัวเองออกมาเป็น ภาควิชาในสังกัดคณะเกษตร

            จวบจนทศวรรษที่สองของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546 มีมติ ยกฐานะคณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ ทำให้ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน ถูกตัดโอนไปสังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

            ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ได้มีบทบาทและหน้าที่พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ รองรับการพัฒนาภาคการเกษตรและชนบทของชาติและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อเกื้อกูลการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร

ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร จัดการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเพื่อการพัฒนา)หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ

นอกจากนี้ ภาควิชาร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกลางของคณะเกษตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) สาขาสื่อสารและพัฒนาการเกษตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตรนานาชาติ
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) แขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร หลักสูตรนานาชาติ

Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025