ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพระดับชาติและหรือนานาชาติ จึงผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย อาจารย์ หรือนิสิต/นักศึกษาที่สนใจเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองต่อสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ ด้านการเกษตร การวิจัย และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้ได้บทความวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการตลอดจนเป็นมาตรฐาน โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการวารสารวิชาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ดังนี้

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเดิม ฉ่ำใจ
ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ปายะนันทน์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์วิจิตร อาวะกุล
ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงรักษ์ อุดเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ดร.นันทา บูรณะธนัง

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025