รายการ VDO บริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทำโดย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศสาสตร์เกษตร์

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมในด้านลวดลายและการย้อมสี
    โดย อาจารย์ศรันยา เกษมบุญญากร และคณะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคไม้ผล ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร
    โดย รองศาสตราจารย์นิพนธ์ วิสารทานนท์ และคณะ ภาควิชาโรคพืช

3. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของผู้เลี้ยงไส้เดือนไทย
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย จันทร์สว่าง และคณะ ภาควิชาสัตวบาล

4. การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมเพลี้ยแป้งและแมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง
โดย รองศาสตรจารย์โกศล เจริญสม และคณะ ภาควิชากีฏวิทยา

5. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร
  โดย อาจารย์ ดร.ศิริพร เรียบร้อย และคณะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร
โดย อาจารย์ ดร.ดลฤดี ในสุทธิ์ และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

7. เวทีเรียนรู้ "ปุ๋ยสั่งตัด" สำหรับข้าวในเขตชลประทาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ ภาควิชาปฐพีวิทยา

8. การผลิตสื่อจากวัสดุธรรมชาติที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
โดย อาจารย์สาวิตรี พังงา และคณะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

9. การใช้จุริทรีย์เพื่อการจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวในพืชผัก
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และคณะ ภาควิชาโรคพืช

10. แนวทางปฏิบัติเพื่อการผลิตผักปลอดภัย จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวพร ศุภผล และคณะ ภาควิชาปฐพีวิทยา

11. การถ่ายทอดการจัดและตกแต่งดอกไม้เชิงธุรกิจ
โดย รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์ และคณะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

12. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพหมอพืชชุมชน
โดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ กาเซ็ม และคณะ ภาควิชาโรคพืช

13. การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบน้ำเพื่อผลผลิตสำหรับพืชเศรษฐกิจ
      โดย รองศาสตราจารย์ ดรงบัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

14. การวิเคราะห์ดินเพื่อการประเมินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนูชัย กองแก้ว และคณะ ภาควิชาปฐพีวิทยา