รายการ ตัวอย่างงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศสาสตร์เกษตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

สภาพการปลูกข้าวของเกษตรกร ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุทัตตา ชุมพร

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน e-Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร
ณัฐ สมณคุปต์ และ ธานินทร์ คงศิลา

   
  การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนายก
สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ พิชัย ทองดีเลิศ
ตอบโจทย์ชุมชนผ่านโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเสริมรายได้สำหรับกลุ่มเกษตรกรในเขตปริมณฑล
เมตตา เชยสมบัติ และ เกศทิพย์ กรี่เงิน
   
 
ครูระพี สาคริก กับงานส่งเสริมการเกษตรไทย  


คุณวริสร รักษ์พันธุ์ กับการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 


ครูสมหมาย หนูแดง กับเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


  การประเมินความรู้ของเกษตรตำบลจังหวัดพิษณุโลกเรื่องการป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีนำตาล ลักษณะและสาเหตุของการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เขตเมืองในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข
  วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง กลุ่มแม่บ้านที่บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร In-dept interview 5 local intellectuals in the Western region of Thailand on debt solutions.
  Self-reliance in Fisheries Extension Concepts: What and How  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Extension เพื่อการส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ agr.aec@ku.ac.th โทรศัพท์ 0 2579 1025