บทความพิเศษ “เส้นทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรไทย
เนื่องในโอกาส วันครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นต้นแบบของนักส่งเสริม

ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน/องค์การระหว่างประเทศ

นายมนตรี  คงตระกูลเทียน

นายสุรพล  จันทราปัตย

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ

นายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิรัตน์

นายธงชาติ  รักษากุล

นายเพชรรัตน์  วรรณภีร์

นายยุกติ  สาริกะภูติ

นายอภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย

นายอรรถ  อินทลักษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคการศึกษา

นางเกศินี  ปายะนันทน์

นายจรัญ  จันทลักขณา

นายนคเรศ  รังควัต

นายวิจิตร  อาวะกุล

นางสาวศันสนีย์  นายอง

นายอยุทธ์  นิสสภา     

     
     
     

e-Extension เพื่อการส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ agr.aec@ku.ac.th โทรศัพท์ 0 2579 1025