ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร (ภาคปกติ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเ


ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025