ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร


ข่าวการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025