ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ข่าวการศึกษา
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)คณะเกษตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สมัครด้วยตนเอง  ที่สำนักงานโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร วันที่            ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ทุกวัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามได้ที่เบอร์ ๐-๒๙๔๒-๘๔๕๖ หรือ ๐-๒๕๗๙-๑๐๒๕ ต่อ ๑๑๗


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025