ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ข่าวการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)คณะเกษตร ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

สมัครได้ที่ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ 029428456 


Menu
Useful Resources
หน่วยงานใน มก.

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 โทร. 02 5791025